Home

         1                  2                  3                   4                   5                     6                     7

adgilwarmoeba: saqarTvelo, kaxeTis regioni.

yurZnis jiSi: saferavi, kaberne.

daxasiaTeba: muqi lalisferi naxevradtkbili Rvino xasiaTdeba

sasiamovno aromatiT, aqvs msubuqi da harmoniuli gemo.

rekomendacia: miirTviT yvelTan, xilTan da desertTan erTad.

dasalevad saukeTeso temperatura 16-18°C