saferavi

daxasiaTeba: muqi lalsferi mSrali Rvino, xasiaTdeba nazi xilis aromatiT, aqvs harmoniuli gemo sasiamovno sixistiT.

adgilwarmoeba: saqarTvelo, kaxeTis regioni.

alaznis veli

daxasiaTeba: muqi lalsferi mSrali Rvino, xasiaTdeba nazi xilis aromatiT, aqvs harmoniuli gemo sasiamovno sixistiT.

adgilwarmoeba: saqarTvelo, kaxeTis regioni.

qinZmarauli

daxasiaTeba: muqi lalsferi mSrali Rvino, xasiaTdeba nazi xilis aromatiT, aqvs harmoniuli gemo sasiamovno sixistiT.

adgilwarmoeba: saqarTvelo, kaxeTis regioni.

cqriala Rvino

 

 

 

 

Home

mukuzani

daxasiaTeba: muqi lalsferi mSrali Rvino, xasiaTdeba nazi xilis aromatiT, aqvs harmoniuli gemo sasiamovno sixistiT.

adgilwarmoeba: saqarTvelo, kaxeTis regioni, mukuznis zona.

axaSeni

daxasiaTeba: muqi lalsferi mSrali Rvino, xasiaTdeba nazi xilis aromatiT, aqvs harmoniuli gemo sasiamovno sixistiT.

adgilwarmoeba: saqarTvelo, kaxeTis regioni.

ojaleSi

daxasiaTeba: muqi lalsferi mSrali Rvino, xasiaTdeba nazi xilis aromatiT, aqvs harmoniuli gemo sasiamovno sixistiT.

adgilwarmoeba: saqarTvelo, kaxeTis regioni.

winandali

daxasiaTeba: saukeTeso nazi xilis aromatiT da aqvs msubuqi harmoniuli gemo.

adgilwarmoeba: saqarTvelo, qarTlis regioni.

xvanCkara

daxasiaTeba: muqi lalsferi mSrali Rvino, xasiaTdeba nazi xilis aromatiT, aqvs harmoniuli gemo sasiamovno sixistiT.

adgilwarmoeba: saqarTvelo, kaxeTis regioni.

tviSi

daxasiaTeba: muqi lalsferi mSrali Rvino, xasiaTdeba nazi xilis aromatiT, aqvs harmoniuli gemo sasiamovno sixistiT.

adgilwarmoeba: saqarTvelo, kaxeTis regioni.