Home

         1                  2                  3                   4                       5                       6                     7                   8                     9

adgilwarmoeba: saqarTvelo, raWis zona.

yurZnis jiSi: aleqsandrouli, mujreTuli.

daxasiaTeba: muqi lalisferi naxevradtkbili Rvino xasiaTdeba

sasiamovno aromatiT, aqvs msubuqi da harmoniuli gemo.

rekomendacia: miirTviT yvelTan, xilTan da desertTan erTad.

dasalevad saukeTeso temperatura 16-18°C