Home

         1                  2                  3                   4                   5                         6                     7                   8                   9                      10

adgilwarmoeba: saqarTvelo, kaxeTis regioni.

yurZnis jiSi: saferavi.

daxasiaTeba: muqi lalsferi mSrali Rvino, xasiaTdeba nazi xilis aromatiT, aqvs harmoniuli gemo sasiamovno sixistiT.

rekomendacia: miirTviT Rorisa da xbos xorcisagan damzadebul cxel kerZebTan erTad.

dasalevad, saukeTeso temperatura: 16-18°C