Home

adgilwarmoeba: saqarTvelo, leCxumis regioni.

yurZnis jiSi: colikauri.

daxasiaTeba: Calisferi naxevradtkbili Rvino xasiaTdeba

sasiamovno aromatiT, aqvs msubuqi da harmoniuli gemo.

rekomendacia: miirTviT yvelTan, xilTan da desertTan erTad.

dasalevad saukeTeso temperatura 16-18°C