Home

         1                        2                            3                          4   

adgilwarmoeba: saqarTvelo, raWa-leCxumisa da samegrelos zonebi.

yurZnis jiSi: ojaleSi.

daxasiaTeba: muqi lalisferi naxevradtkbili Rvino xasiaTdeba

sasiamovno aromatiT, aqvs msubuqi da harmoniuli gemo.

rekomendacia: miirTviT yvelTan, xilTan da desertTan erTad.

dasalevad saukeTeso temperatura 16-18°C