Home

         1                  2                  3                   4                       5                          6                        7                     8

adgilwarmoeba: saqarTvelo, kaxeTis regioni, mukuznis zona.

yurZnis jiSi: saferavi.

daxasiaTeba: muqi lalsferi mSrali Rvino, xasiaTdeba nazi xilis aromatiT, aqvs harmoniuli gemo sasiamovno sixistiT.

rekomendacia: miirTviT xorcTan, bostneulTan da rbil yvelTan erTad.

dasalevad, saukeTeso temperatura: 16-18°C