Home

adgilwarmoeba: saqarTvelo, qarTlis regioni.

yurZnis jiSi: rqawiTeli, mwvane.

daxasiaTeba:saukeTeso nazi xilis aromatiT da aqvs msubuqi harmoniuli gemo.

rekomendacia: miirTviT bostneulTan, TevzTan da yvelTan erTad.

dasalevad, saukeTeso temperatura: 15-17°C