Home

         1                  2                  3                   4                   5                           6                            7                      8                   9                  10

adgilwarmoeba: saqarTvelo, yvarlis zona.

yurZnis jiSi: saferavi.

daxasiaTeba: muqi lalisferi naxevradtkbili Rvino xasiaTdeba

sasiamovno aromatiT, aqvs msubuqi da harmoniuli gemo.

rekomendacia: miirTviT yvelTan, xilTan da desertTan erTad.

dasalevad saukeTeso temperatura 16-18°C