Home

         1                  2                  3                   4                   5                   6                   7                   8

adgilwarmoeba: saqarTvelo, kaxeTis regioni.

yurZnis jiSi: saferavi.

daxasiaTeba: muqi lalisferi naxevradtkbili Rvino xasiaTdeba

sasiamovno aromatiT, aqvs msubuqi da harmoniuli gemo.

rekomendacia: miirTviT yvelTan, xilTan da desertTan erTad.

dasalevad saukeTeso temperatura 16-18°C